نوع قانون ساير
محل صدور وزارت بازرگاني
عنوان قانون توضيح وزارت بازرگاني در مورد عدم نياز به ثبت سفارش جهت واردات مجوز خودروهاي صادراتي ساخت داخل
متن کامل قانون:


اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني:
بازگشت به نامه شماره 220040/19370/103/1928/73 مورخ 20/8/1385 در ارتباط با لزوم اخذ مجوز ثبت سفارش جهت واردات مجدد خودروهاي صادراتي ساخت داخل به اطلاع مي رساند با عنايت به اينكه خودروهاي مورد بحث به نوعي عودت كالاي صادراتي تلقي مي گردد و از نظر تعداد غير تجاري است ، با نظر اين اداره ورود آنها با رعايت ساير شرايط مندرج در مصوبه شماره 75625/ت 35823 ه مورخ 18/7/85/ هيات نمايندگان نياز به ثبت سفارش در وزارت بازرگاني ندارد.