نوع قانون ساير
محل صدور ساير
عنوان قانون اطلاعيه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در مورد تجديد نظر در مقررات استاندارد اجباري نوشيدني ها – آب ميوه و فرآورده هاي آن
متن کامل قانون:
روابطه عمومي و امور بين الملل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است:
استاندارد ملي ايران به شماره 3414 تحت عنوان " نوشيدني ها – آب ميوه و فرآورده هاي آن – ويژگي ها و روش هاي آزمون ميكروبيولوژي " كه مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشد در هشتاد و هفتمين اجلاسيه كميته ملي مبكروبيولوژي و بيولوژي مورخ 7/3/85 مورد تجديد نظر قرارد گرفته كه اينك مراتب جهت اطلاع و توجه به الزامات قانوني آگهي مي گردد.توليدكنندگان و واردكنندگان اين فرآورده تا تاريخ 1/10/85 مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعايت موارد تجديد نظر شده اقدام لازم به عمل آورند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در مركز به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در استانها به اداره هاي كل استاندارد و تحقيقات صنعتي مراجعه نمايند.