نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/02
شماره قانون 77872/33258
عنوان قانون لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولتجمهوري كره
متن کامل قانون:
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه مورخ 8/6/1385 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي‌گردد. مقدمه توجيهي:با عنايت به اهميت گسترش روابط تجاري در توسعه اقتصادي كشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليتهاي تجاري بين اتباع دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره و به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و نيز در جهت ارتقاي سطح همكاريهاي دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرهماده واحده ـ موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.این مصوبه در تاریخ 02/07/1385 با شماره 77872/33258از طرف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است