نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/02
شماره قانون 77871/33258
عنوان قانون لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان
متن کامل قانون:
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه 8/6/1385 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي‌شود.مقدمه توجيهي: با توجه به اهميت سرمايه‌گذاري در به كارگيري منابع و امكانات بالقوه اقتصادي و نظر به ضرورت تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان و به منظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي ياد شده و جهت ارتقاء و تحكيم همكاريهاي اقتصادي به منظور تأمين منافع هر دو دولت، لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستانماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. این مصوبه در تاریخ 02/07/1385 با شماره 77871/33258 از طرف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است