نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/11
شماره قانون 81851/?36012??
عنوان قانون تصمیم نمایندگان دولت درباره سود بازرگانی مرغ
متن کامل قانون:
وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794 مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند : سود بازرگانی گوشت مرغ مشمول ردیف 0207 صفر تعیین می شود . این تصویب نامه در تاریخ 10/7/85 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. این مصوبه در تاریخ11/7/1385با شماره 81851/ت36012کـ ابلاغ شده است