نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/10
شماره قانون 81437/?35991?
عنوان قانون تصمیم نمایندگان دولت درباره سود بازرگانی حبوبات
متن کامل قانون:
وزرای عضو کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند : سود بازرگانی نخود ( ردیف تعرفه 07122000) یک در صد (1%) ، عدس ( ردیف تعرفه 07134000) یک درصد (1%) و لپه ( ردیف تعرفه 07139000) یک درصد (1%) برای محموله هایی که تا پایان سال 1385 وارد گمرک جمهوری اسلامی ایران می شوند تعیین می گردد . این تصویب نامه در تاریخ 9/7/1385 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است و در تاریخ10/7/1385با شماره 81437/ت35991ک ابلاغ شده است