نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/01
شماره قانون 91624/?36006??
عنوان قانون لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشور های عضو دی ـ هشت
متن کامل قانون:
لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشور های عضو دی هشت که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی در جلسه مورخ 15/6/85 هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود . مقدمه توجیهی : با عنایت به اهمیت گسترش روابط تجاری در توسعه اقتصادی کشور ها و نظر به اینکه کاهش و حذف تدریجی موانع فراراه تجارت به گسترش تجارت کمک خواهد کرد و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط عمومی اقتصادی بین کشور های عضو گروه دی ـ هشت و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری های چند جانبه و تحکیم مناسبات میان کشور های یاد شده لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود . لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشور های عضو دی ـ هشت ماده واحده – موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشور های عضو دی ـ هشت مشتمل بر یک مقدمه و سی و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود . این مصوبه در تاریخ 1/8/1385 با شماره 91624/ت36006هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.