نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/01
شماره قانون 91590/?35763??
عنوان قانون مجوز ایجاد پست مدیر دبیرخانه سازمان دی هشت (D-8)
متن کامل قانون:
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/7/85 بنا به پیشنهاد شماره 3306/810 مورخ 29/5/1385 وزارت امور خارجه و به استناد ماده 1 قانون مقررات تشکیلاتی ، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ـ مصوب 1352 ـ تصویب نمود : ایجاد پست مدیر دبیرخانه سازمان دی هشت (D-8) با مقام همتراز سفیر به مدت دو سال در نمایندگی استانبول با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است . این مصوبه در تاریخ 1/8/1385 با شماره 91590/ت35763هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است