نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/01
شماره قانون 35860/91379
عنوان قانون لایحه موافقتنامه مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت ایران و دولت قطر
متن کامل قانون:
لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 29/6/85 هیات وزیران به تصویب رسیده است ، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد . مقدمه توجیهی : با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ها زیان آور است و نیز اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات هایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت ، محدودیت و کنترل و با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و جرای قوانین گمرکی و با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرک های ایران و قطر براساس مقررات قانونی موثر انجام شود ، لذا لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود . لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر ماده واحده : موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر مشتمل بر یک مقدمه ، بیست و یک ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود . این مصوبه در تاریخ 1/8/1385 با شماره 91379/35860 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.