نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/20
شماره قانون 100180/?36025??
عنوان قانون لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و زیمبابوه
متن کامل قانون:
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 19/7/85 هیات وزیران به تصویب رسیده است ، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. مقدمه توجیهی : با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کار گیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه و به منظور ایجاد وحفظ شرایط مساعد برای سرماهی گذاری های یاد شده جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی به منظور تامین منافع هر دو دولت ، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود . لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه ماده واحده : موافتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود . تبصره – ارجاع اختلافات موضوع ماده 11 و 12 این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است . این مصوبه در تاریخ 20/8/1385و با شماره 100180/ت36025هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.