نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/01
شماره قانون 91362/?35764??
عنوان قانون لايحه «موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت»
متن کامل قانون:
جناب آقاي دكتر حداد عادل رييس محترم مجلس شوراي اسلامي لايحه «موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت» كه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه مورخ 15/6/1385 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي‌شود. مقدمه توجيهي با عنايت به اهميت گسترش روابط تجاري در توسعه اقتصادي كشورها و نظر به اينكه كاهش و حذف تدريجي موانع فراراه تجارت به گسترش تجارت كمك خواهد كرد و به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين كشورهاي عضو گروه‌ دي ـ هشت و نيز در جهت ارتقاي سطح همكاريهاي چندجانبه و تحكيم مناسبات ميان كشورهاي ياد شده، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود: لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت مشتمل بر يك مقدمه و سي و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. این مصوبه در تاریخ 1/8/1385و با شماره 91362/ت35764هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.