نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/18
شماره قانون 75625/?35823??
عنوان قانون معافيت خودروهاي سواري ساخت شركتهاي خودروسازي داخلي از پرداخت سود بازرگاني
متن کامل قانون:
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21283/4871/56 مورخ 29/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ورود خودروهاي سواري ساخت شركتهاي خودروسازي داخلي كه پس از صادرات توسط اتباع ايراني و يا دارندگان كارنامه شغلي مقيم در خارج از كشور خريدار مي‌گردد، در صورت ترك اقامت و مراجعت به جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينكه حداقل دو سال از تاريخ خروج خودرو سپري شده و حداكثر پنج سال از ساخت آن نگذشته باشد، مشمول معافيت از پرداخت سود بازرگاني خواهد بود. هر خانواده از اتباع موصوف، هر پنج سال فقط يكبار مي‌تواند ازتسهيلات ياد شده استفاده نمايد. این مصوبه در تاریخ 18/7/1385و با شماره 75625/ت35823هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.