نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/01
شماره قانون 91948/?36022??
عنوان قانون اختصاص مبلغ 7 ميليارد ريال به منظور تكميل و راه اندازي سيلوي يكصد و بيست هزار تني شهرستان رباط كريم
متن کامل قانون:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت بازرگانيهيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 (هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، به منظور تكميل و راه‌اندازي سيلوي يكصد و بيست هزار تني شهرستان رباط كريم اختصاص مي‌يابد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. این مصوبه در تاریخ 1/8/1385و با شماره 91948/ت36022هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.