نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/21
شماره قانون 72786/?35774?
عنوان قانون اصلاح آيين‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولاتي و خدمات سينمايي سمعي و بصري
متن کامل قانون:
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند: آيين‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري، موضوع تصويب‌نامه شماره 51903/ت31645ك مورخ 14/9/1383 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1ـ عبارت «و كارگروه ماده (19) آيين‌نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي» از تبصره بند «ث» ماده (2) حذف مي‌شود. 2ـ در ماده (3) عبارت «صادرات قطعي انجام شده موضوع قرارداد» جايگزين عبارت «مبلغ كل قراردادها» مي‌شود. 3ـ در ماده (3) عبارت «كه توسط معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (دستگاه مباشر)با نظارت سازمان توسعه تجارت ايران قابل پرداخت خواهد بود.» حذف مي‌شود. 4ـ در تبصره (1) ماده (3) عبارت« كار گروهي به مسئوليت سازمان توسعه تجارت ايران و عضويت نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تشكل ذي‌ربط (حسب معرفي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) جايگزين عبارت «تصويب كارگروه ماده (19) آيين‌نامه ياد شده» مي‌شود. 5ـ متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (3) مي‌شود: تبصره 2ـ جوايز صادراتي موضوع اين آيين‌نامه صرفاً شامل شركتهاي صددرصد خصوصي و يا صددرصد تعاوني مي‌شود. در موارد ابهام، مرجع تشخيص سازمان توسعه تجارت ايران (در صورت لزوم با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي) خواهد بود. 6ـ متن ماده (4) كلاً حذف و جمله ذيل جايگزين مي‌شود: سازمان توسعه تجارت ايران مباشر پرداخت جوايز مربوط به اين آيين‌نامه بوده كه پس از تأييد كارگروه مذكور در ماده (3) نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود. اين تصويب نامه در تاريخ 19/6/1385 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. این مصوبه در تاریخ 21/6/1385 و به شماره 72786/ت35774ک از طرف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است