نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/09/04
شماره قانون 109286/?362341?
عنوان قانون مصوبه‌ هيأت‌ وزيران‌ درخصوص‌ تعيين‌ عوارض‌ براي‌ صادرات‌ مرغ‌ و تخم‌ مرغ
متن کامل قانون:
مصوبه‌ هيأت‌ وزيران‌ درخصوص‌ تعيين‌ عوارض‌ براي‌ صادرات‌ مرغ‌ و تخم‌ مرغ

وزراي‌ عضو كميسيون‌ ماده‌ (1) آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ به‌ استناد اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و با رعايت‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌ /25338ت‌34794هـ مورخ‌ 1380/5/29 تصويب‌ نمودند: صادرات‌ مرغ‌ و تخم‌ مرغ‌ به‌ ترتيب‌ مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ به‌ ميزان‌ سي‌ در صد و شصت‌ درصد قيمت‌ پايه‌ صادراتي‌محصولات‌ ياد شده‌ تعيين‌ مي‌گردد، گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ عوارض‌ ياد شده‌ را اخذ و به‌ حساب‌درآمد عمومي‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز نمايد. اين‌ تصويب‌ نامه‌ در تاريخ‌ 1385/9/1 به‌ تأييد مقام‌ محترم‌ رياست‌ جمهوري‌ رسيده‌ است‌. پرويز داودي‌ ـ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور