نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/08/30
شماره قانون 70588/?35771?
عنوان قانون تصويب نامه هيات وزيران درخصوص سود بازرگاني گوشت قرمز وارداتي در فاصله (25/5/1385 لغايت 30/8/1385)
متن کامل قانون:
تصويب نامه هيات وزيران درخصوص سود بازرگاني گوشت قرمز وارداتي در فاصله (25/5/1385 لغايت 30/8/1385)
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 29/5/1380، تصويب نمودند:
سود بازرگاني گوشت قرمز براي محموله هايي كه از تاريخ 25/5/1385 لغايت 30/8/1385 وارد يكي از گمركات كشور شده باشند، صفردرصد تعيين مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 12/6/1385 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور