نوع قانون ساير
محل صدور گمرک
عنوان قانون بخشنامه گمرك ايران در مورد اعلام لغو ماده 14 قانون امور گمركي
متن کامل قانون:

دفتر واردات گمرك ايران :
با توجه به تجهيز گمركات كشور به سيستم رايانه اي و ارتباطي خواهشمند است دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ نمايند كه پس از وصول بدهي صاحبان كالا مراتب وصول و لغو ماده 14 ق.ا.گ بلافاصله و سريعاً با فاكس يا ايميل به گمركات مربوطه اعلام تا مشكل ترخيص صاحبان كالا برطرف شود .