نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/09
عنوان قانون تصويبنامه در خصوص تعيين عوارض صادرات حبوبات به ميزان سي درصد(30%)
متن کامل قانون:
وزارت بازرگاني – وزارت جهاد كشاورزي – وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني ، امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي و به استناد بند " د " ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- تصويب نمود : 1- عوارض صادرات حبوبات به ميزان سي درصد ( 30% ) قيمت پايه صادراتي محصول ياد شده تعيين و توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز مي شود . 2- اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 81332/ت 36013 ه مورخ 10/7/1385 مي شود.