نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/10
شماره قانون 81333/? 26013 ?
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی درخصوص اعلام مدت 15 روز جهت صدور محمولات حبوبات که به تشخیص گمرک ایران قبل از اعلام ممنوعیت صدور مورد اقدام قرار گرفته اند
متن کامل قانون:
اداره كل مقررات صادرات و واردات:
مصوبه شماره 81333/ت 26013 ه مورخ 10/7/1385 هيات وزيران جهت ابلاغ به گمركات اجرايي اعلام و اضافه مي نمايد محمولاتي كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران قبلا" مورد اقدام قرار گرفته در مهلت 15 روزه از تاريخ تصويب ( 10/7/1385) قابل صدور خواهد بود.
مصوبه شماره 81333/ت 26013 ه مورخ 10/7/1385 هيات وزيران :
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره ذيل ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تصويب نمود: به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ، صادرات حبوبات ممنوع است.