نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/10
عنوان قانون تصويبنامه هيات وزيران در خصوص كاهش سود بازرگاني حبوبات
متن کامل قانون:

معاون اول رئيس جمهور:
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند. سود بازرگاني نخود (رديف 07122000) يك درصد ، عدس ( رديف تعرفه 07124000) يك درصد و لپه ( 07129000) يك درصد براي محموله هايي كه تا پايان سال 1385 وارد گمرك جمهوري اسلامي ايران مي شوند تعيين مي گردد.