نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/10
عنوان قانون تصويبنامه هيات وزيران در مورد كاهش سود بازرگاني گوشت مرغ وارداتي
متن کامل قانون:
معاون اول رئيس جمهور:
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت 24794 ه مورخ 29/5/80 تصويب نمودند: سود بازرگاني گوشت مرغ مشمول رديف 0207 ، صفر تعيين مي شود . اين تصويبنامه در تاريخ 10/7/1385 به تاييد مقام ریاست جمهوري رسيده است.