نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/01
شماره قانون 63382/35702
عنوان قانون تصویب نامه هیات وزیران در مورد اعلام موافقت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان اردبیل :
متن کامل قانون:
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 63382/35702 مورخ 1/6/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : هیات وزیران در جلسه مورخ 26/5/1385 که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد، ضمن تائید کلیات ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان اردبیل موافقت نمود: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی نسبت به بررسی موضوع ایجاد منطقه یاد شده تسریع و نتیجه را جهت اقدام لازم به هیات وزیران ارائه کند.