نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/21
شماره قانون 72891/?34324?
عنوان قانون تصویب نامه هیئت وزیران در مورد اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و تجارت ایران :
متن کامل قانون:
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 72891/ت34324ه مورخ 21/6/1385 را خطاب به وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر اعلام نموده است : هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/4/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 151915/7933ه/ب مورخ 26/12/1383 تصویب نمود : اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 30765/ت31056ه مورخ 18/6/1383 به شرح زیر اصلاح می گردد :
1- ماده ( 2 ) به شرح زیر اصلاح می گردد : « ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا ( به استثنای ایجاد مراکز جدید ) و سایر قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد .» 2- در ماده ( 3 ) قبل از عبارت « دفتر بازرگانی » عبارت « با رعایت قوانین » اضافه می شود . 3- در ماده ( 5 ) واژه « سیاستگذاری » به واژه « برنامه ریزی » اصلاح می گردد . 4- بند ( 6 ) ماده ( 5 ) به شرح زیر اصلاح می گردد : « 6- برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور » . 5- بند ( 8 ) ماده ( 5 ) به شرح زیر اصلاح می شود : « 8- تولید هر گونه نرم افزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها » 6- در بند ( 9 ) ماده ( 5 ) واژه « سرمایه گذاران » به واژه « تجار » اصلاح می شود . 7- در بند ( 17 ) ماده ( 5 ) قبل از واژه « صدور » واژه « تایید » اضافه می گردد . 8- در بند ( 18 ) ماده ( 5 ) واژهای « اقدام » و «کارمزد» به ترتیب جایگزین کلمات « اقدامات » و « کارمزدهای » می گردد . 9- به انتهای بند ( 24 ) ماده ( 5 ) عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذی ربط » اضافه می شود . 10- به انتهای بندهای ( 27 ) و ( 28 ) ماده ( 5 ) عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط » اضافه و به ابتدای بند ( 29 ) ماده ( 5 ) عبارت « کمک به » اضافه می گردد . 11- در ابتدای بند ( 31 ) ماده ( 5 ) عبارت « انجام برنامه ریزی لازم » جایگزین واژه « سیاستگذاری » می گردد . 12- به انتهای بندهای ( 38 ) و ( 42 ) ماده ( 5 ) بند ( 10 ) ماده ( 10 ) عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط » اضافه می گردد . 13- در بند ( 4 ) ماده ( 8 ) قبل از عبارت « به منظور ارایه » عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط » اضافه می شود . 14- ماده ( 11 ) حذف می شود . 15- در ماده ( 14 ) پس از واژه « تصویب » عبارت با « رعایت قوانین و مقررات مربوط » اضافه می گردد . 16- بند ( 1 ) ماده ( 15 ) حذف و به انتهای بند ( 2 ) ماده یاد شده عبارت « در حدود قوانین و مقررات مربوط » اضافه می شود . 17- ماده ( 16 ) به شرح زیر اصلاح می گردد : « ماده 16- دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاونان ذی ربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یاد شده معتبر خواهد بود . در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد . » این اصلاحیه به موجب نامه شماره 17466/30/85 مورخ 1/6/1385 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .