نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/21
شماره قانون 72784/?35774?
عنوان قانون تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور :
متن کامل قانون:
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک مورخ 21/6/1385 را خطاب به وزارت بازرگانی ، وزارت امورخارجه ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت صنایع و معادن ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر اعلام نموده است : وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل یکصد و و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 27838/ت32982ه مورخ 11/5/1384 تصویب نمودند .