نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/06/05
شماره قانون 64788/? 35261 ??
عنوان قانون تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
متن کامل قانون:
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 64788/ت 35261 هـ مورخ 5/6/85 را خطاب به وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر اعلام نموده است : هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و موضوع جزء الف بند (1) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کا کشور پس از کسر اعتبارات مقرر در بند یاد شده و متناسب با جذب اعتبار با اعلام نظر خزانه داری کل کشور به منظور اعمال نظارت در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار گیرد تا متناسب با پروژه های هر استان هزینه شود.