عنوان کتاب:  آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها، جلد دو (ارزیابی و انتخاب)

    تاریخ انتشار:    آذر 1398

نویسنده: گرد آوری: معاونت کسب وکار
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:

[دریافت فایل الکترونیکی]