عنوان کتاب:  آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها، جلد یک (کلیات)

    تاریخ انتشار:    تیر 1398

نویسنده: گرد آوری : معاونت کسب و کار
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:

[دریافت فایل الکترونیکی]