عنوان کتاب:  توصیه های مهم برای کار فرمایان درحوزه قانون و مقررات اجتماعی

    تاریخ انتشار:    مهر 1397

نویسنده: گردآوری: معاونت کسب وکار
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:

[دریافت فایل الکترونیکی]