نسخه چاپی به اتمام رسید.


    عنوان کتاب:  اقتصاد و دولت در ایران

    تاریخ انتشار:    1395

نویسنده: موسی غنی نژاد
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
پژوهشی در باره ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران
[دریافت فایل الکترونیکی]