نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  پک خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد چهارم

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: گروه نویسندگان
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
مجموعه 5 جلدی از داستان زندگی جلد چهارم: زندگی کسب و کار من است (رضا سواری، عباس موسوی رهپیما، محمدرضا رستمی، ایوب پایداری)
[دریافت فایل الکترونیکی]