چاپ ششم - تیرماه 1398


    عنوان کتاب:  آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی

    تاریخ انتشار:    1398

نویسنده: گرد آوری : موسسه آموزش اتاق تهران
مترجم:
قیمت کتاب: 0
قیمت برای اعضاء: 0

[دریافت فایل الکترونیکی]