نسخه سال 2018


    عنوان کتاب:  ( 2018 )? WHY IRAN

    تاریخ انتشار:    1397

نویسنده: گردآوری: معاونت امور بین الملل
مترجم: طراحی و چاپ : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
قیمت کتاب: 0
قیمت برای اعضاء: 0

[دریافت فایل الکترونیکی]