نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  معمای چین

    تاریخ انتشار:    1398

نویسنده: گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمد حسین باقی
مترجم:
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:
رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا
[دریافت فایل الکترونیکی]