نسخه چاپی به اتمام رسید


    عنوان کتاب:  ثبات افیون کسب وکارها

    تاریخ انتشار:    1396

نویسنده: روپرت مرسون
مترجم: عباس توکلی
قیمت کتاب:
قیمت برای اعضاء:

[دریافت فایل الکترونیکی]