تعداد اعضای اتاق تهران

نشست صبحانه با وزیر بازرگانی - 1387/07/21