بيشترین سن ناوگان مسافري کشور، 62 سال است

ناوگان حمل و نقلی کشور پیر است

تاريخ 1398/05/06 ساعت 11:31

حدود 45 درصد از لكوموتيوهاي موجود، بيش از 40 سال عمر دارند که با توجه به طراحی ناوگان براي عمر 30 سال که با تعميرات مناسب قابل افزایش تا 40 سال نيز است بخشی از ناوگان موجود فرسوده محسوب میشوند و نياز به جایگزینی دارند.

تقریبا تمام ناوگان حمل و نقلی کشور چه هوایی و چه ریلی میانگین سن بالایی دارند. طبق گزارش ها، ميانگين عمر بيش از 22000 ناوگان باري ایران تقریباً 27 سال است. همچنين، کمترین و بيشترین سن ناوگان مسافري به ترتيب برابر نوساز و 62 سال است و حدود 45 درصد از لكوموتيوهاي موجود، بيش از 40 سال عمر دارند که با توجه به طراحی ناوگان براي عمر 30 سال که با تعميرات مناسب قابل افزایش تا 40 سال نيز است بخشی از ناوگان موجود فرسوده محسوب میشوند و نياز به جایگزینی دارند.

 این در حالی است که با افزایش بهره وري می توان با ناوگان و بار قابل حمل ریلی موجود به اهداف رسيد و صرفاً براي نوسازي ناوگان باري نياز به ناوگان نو است. اگر چه بهره وري از ناوگان مسافري مناسب بوده، ولی متأسفانه حمل ونقل مسافر ریلی بين شهري براي شرکت هاي خصوصی سودآور نبوده و پيش بينی نياز 650 دستگاه واگن مسافري تا سال 1400 واقع بينانه به نظر نمی رسد.

 نتایج بررسی ها و محاسبات تحقيق نشان می دهد؛ توانمندي ساخت داخل در شرکت واگن پارس در واگن باري 70 درصد، واگن مسافري 65 درصد، بوژي باري و مسافري 50 درصد و واگن مترو 18 درصد است. توانمندي ساخت داخل در شرکت واگن سازي تهران حدود 32 درصد و در شرکت مپنا لكوموتيو براي ساخت لكوموتيو توليدي زیمنس حدود 23 درصد برآورد می شود درحالی که در لكوموتيو جدید توليدي این شرکت که با دانش فنی داخلی طراحی شده است، در کل درصد داخلی سازي این شرکت 55 درصد ارزیابی می شود. همچنين، درصد ساخت داخل واگن مسافري توليدي شرکت پلور سبز 32 درصد برآورد می شود. درصد بومی سازي و سهم داخل اتوبوس ریلی شرکت ایریكو حدود 41 درصد و واگن هاي باري توليدي آن در حدود 69 درصد است. سهم ساخت داخل توليد واگن باري در شرکت واگن سازي کوثر و فولاد درخشان حدود 63 درصد برآورد می شود. ذکر این نكته حائز اهميت است که شرکت هاي واگن سازي کشور در حال حاضر با توليد زیر 20 درصد ظرفيت اسمی و تعریف شده کارخانه مشغول به فعاليت هستند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که پيش بينی هاي انجام شده در اسناد بالادستی جهت تعيين نياز ناوگان حمل ونقل ریلی باید به صورت واقع بينانه و با توجه به تجربه هاي قبلی مورد بازنگري قرار گيرد. در صورتی که نوسازي ناوگان فعلی در اولویت قرار گيرد شرکت هاي داخلی توانمندي ساخت و تأمين نياز داخل را دارند.

 

*ریل هست قطار نیست

پيش بينی نياز راه آهن تا سال 1400 که توسط خود این شرکت در سال 1394 اعلام شده است نشان می دهد کمبودهاي بخش ریلی ناوگان راه آهن در خصوص لكوموتيو باري 618 دستگاه، لكوموتيو مسافري 186 دستگاه، لكوموتيو مانوري230 دستگاه، انواع مختلف واگن باري 28500 دستگاه، واگن مسافري قطار خود کشش و قطار حومه اي 650 دستگاه و قطار سریع السير 621 دستگاه است که درمجموع 32360 دستگاه وسایط مختلف نقليه ریلی در حوزه راه آهن برآورد کمبود وجود دارد. اما نكته قابل تأمل در خصوص این پيش بينی، عدم انطباق واقعيت امروز با پيش بينی هاي انجام گرفته است. به دليل تحریم ها و عدم تحقق رشد اقتصادي پيش بينی شده در اسناد توسعه کشور حمل ونقل بار ریلی با پيش بينی هاي حداقلی در طرح جامع حمل ونقل هماهنگی ندارد. به همين دليل آمار واگن هاي باري مورد نياز کشور به صورت صحيح محاسبه نشده است و نياز به بازنگري دارد.