اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمود نجفی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

5 مشکل صنعت دارو در آستانه سال نو

تاريخ 1396/12/27 ساعت 16:07

برای سال آینده باید فکری کرد.

محمد نجفی عرب

1.سازمان تامین اجتماعی و بیمه ها باید به بیمارستان ها و بخش های مختلف درمانی بدهی شان را بپردازند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 160 میلیارد تومان از دولت بستانکار است. پیش از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با دارایی ثابت پرداخت می شد اما این راه هم اکنون بسته است.

2.هزینه های سازمان تامین اجتماعی به شدت افزایش یافته است. در مقابل دولت به عنوان بدهکار این سازمان هم با افزایش هزینه ها و عدم تعادل ورودی و خروجی رو به روست. این باعث شده کلیه پرداخت ها حتی به داروخانه و شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی با مشکل رو به رو شود. شرکت های تجهیزات پزشکی اکنون بعضی بیمارستان ها را تحریم کرده اند چراکه سال هاست بدهی شان را به این شرکت ها نمی پردازند. در نهایت زیان چنین سیکل معیوبی به مردم می رسد.

3.بودجه ای که دولت برای وزارت بهداشت در سال آینده در نظر گرفته کافی نیست. نباید فراموش کرد که هزینه های زیادی برای این وزارت خانه تراشیده شده است. در طرح بیمه سلامت ایرانیان قرار بود 5 میلیون نفر بیمه شوند که ناگهان 11 میلیون نفر بیمه شدند.

4.نابه سامانی در تصمیم گیری ها به تمام مشکل اضافه کرده است. سازمان غذا و دارو هر صبح تصمیم تازه ای می گیرد بدون اینکه به پیامدهای آن فکر کند. اکنون به تصمیم این سازمان شرکت های واردکننده نمی توانند دارو وارد کنند بلکه باید نمایندگی های مجاز شرکت های خارجی در کشور فعالیت کنند. این باعث شده بسیاری از موسساتی که سال هاست در این زمینه فعالیت می کنند، دچار مشکل شوند و البته برای شرکت های خارجی هم فرش قرمزی پهن نشده که آن ها به راحتی در ایران نمایندگی ایجاد کنند.

5.نکته دیگر بحث قیمت گذاری است که قفل شدن سیستم انجامیده است. باوجود بیش از 20 درصد افزایش نرخ ارز دولت با قیمت گذاری دارو به زیان تولید عمل کرده است. اصرار دولت بر قیمت گذاری در حالی انجام می شود که هزینه های تولید و خدمات رو به روز بیشتر شده و می شود.