عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي گويد:

براي حل مشكلات كشور گفتمان ملي شكل بگريد

تاريخ 1398/03/01 ساعت 11:52

مسئله این نیست که در انتخاب مدیران، مدیران متوسط و ضعیف گزینه باشند یا استفاده از تکنوکرات های توانمند اولویت باشند. بلکه مسئله آن است که بدون اجماع روی اصول حکمرانی و سیاستگذاری صحیح اقتصادی حتی از کارآمدترین تکنوکرات ها و دلسوزترین مدیران نیز کاری ساخته نیست

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران معتقد است فصل تازه اي براي اجماع سازي روی سیاستگذاری صحیح در كشور بايد كليد بخورد. فرزين فرديس مي گويد:« سال هاست که در اقتصاد ایران صحبت از مشکلاتی است که از مرحله چالش عبور کرده و تبدیل به ابر چالش شده اند و دولت در این مسیر تنها به گره گشایی از این ابر چالش ها از طریق تغییر مدیران اجرایی و دادن بخشــنامه های متعدد خلق الساعه دل بسته است.»

او در ادامه مي گويد:« مسئله این نیست که در انتخاب مدیران، مدیران متوسط و ضعیف گزینه باشند یا استفاده از تکنوکرات های توانمند اولویت باشند. بلکه مسئله آن است که بدون اجماع روی اصول حکمرانی و سیاستگذاری صحیح اقتصادی حتی از کارآمدترین تکنوکرات ها و دلسوزترین مدیران نیز کاری ساخته نیست.»

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينكه بايد تلاش سيستماتيك براي حل مشكلات آغاز شود، مي گويد:« بر این باورم که بدون اصلاح مدل حکمرانی دولت و بدون تلاش سیستماتیک و هدفمند در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور امکان گذر از این بحران ها میسر نیست. یکی از مهمترین رسالت های اتاق ها تلاش جهت شکل دادن به یک گفتمان ملی در جهت اداره درست کشور در حوزه اقتصادی و اصلاح سیاست هایی است كه منجر به تضعیف اقتصاد کشور شده است. بدون شکل گیری چنین گفتمانی و افزایش روحیه مطالبه گری و نقد سازنده در فعلان بخش خصوصی، اصلاح مدل حکمرانی اقتصاد کشور نشدنی است و به جرئت می توان گفت که هیچ نهاد دیگری به جز اتاق های بازرگانی خاستگاه چنین مسئولیتی نیستند.»

او يكي ديگر از مأموریت هاي مهم اتاق در شرايط كنوني را نقش آفرینی جدی در جهت بهبود فضای کسب وکار کشور دانست و ادامه داد:« جز از طریق پایش مستمر فضای اقتصادی، حذف و کاهش قوانین دســت و پاگیر متناقض، اصلاح قوانین بالا دستی نظیر قوانین تامین اجتماعی و صادرات و واردات، بازنگری و اصلاح فراینده های اخذ مجوزها و اعتبارات، کاهش فساد، کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات به شیوه دستوری، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تسهیل تصمیم گیری آنان در جهت انباشت ســرمایه و سرعت بخشیدن در رســیدگی به پرونده های قضایی حوزه کسب وکار میسر نخواهد شد.»

فرزين فرديس وظیفه کلیدی ديگر اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي را توجه جدیتــر به حرکت پرشــتاب به سمت اقتصاد هوشمند دانسته و مي گويد:« اقتصادی هوشمند است که زمینه ساز آن شفافیت و دسترســی همگانی به اطلاعات به صورت یکسان، سرعت در گردش اطلاعات و تصمیم گیری های اقتصادی، افزایش بهره وری، قراردادهای هوشمند و بهرهمندی همه جانبه از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی (ICT )باشد و بايد در اين جهت گام برداريم.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر