کارگران کشاورزی در کدام استان‌ها بیشترین و کمترین درآمد را دارند؟

کشاورزان به صورت میانگین روزانه کمی بیش از 50 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند

تاريخ 1397/09/28 ساعت 10:19

در تابستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد روزانه کارگر

کشاورزی جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود و درآمد پایین باوجود زحمات بالای این کار یکی از دلایل کاهش جمعیت کشاورزان در کشور شناخته می‌شود. اما کشاورزان چقدر دستمزد می‌گیرند؟ به‌صورت کلی دستمزد کارگران کشاورزي ( آن‌هایی که خود زمین ندارند و کارگری می‌کنند) شامل وجه نقد بوده و در مواردي که به‌جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده‌شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌گردد.

بررسی نتایج وضعیت دستمزد مشاغل بخش کشاورزي نشان می‌دهد در تابستان 1397 در خصوص دستمزد کارگران مشاغل کشاورزي، بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم 927419 ریال به کارگر "دروگر غلات" و کمترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر "وجین کار و تنک کار" با رقم 542759، ریال اختصاص داشته است. همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین دستمزد روزانه به‌مانند مردان به ترتیب به کارگر "دروگر غلات" با رقم 676355 ریال و کارگر "وجین کار و تنک کار" با رقم 413366 ریال، اختصاص دارد.  درمجموع بررسی‌های انجام‌شده در بین 7 شغل اصلی در حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که مردان د تابستان 97 به‌صورت کلی روزانه حدود 64 هزار تومان حقوق گرفته‌اند. همچنین در همین دوره زمانی زنان کشاورز هم به‌صورت میانگین در کل کشور روزانه 49 هزار و 500 تومان درآمد دارند که حدود 15 هزار تومان کمتر از دستمزد مردان کشاورز است.

با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در تابستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد روزانه کارگر "نشاکار" بیشترین افزایش و متوسط دستمزد روزانه کارگر "بیل‌زن زمین زراعی" کمترین افزایش را داشته‌اند، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط دستمزد روزانه کارگران زن در تابستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگر "نشاکار" . در تابستان 1397، متوسط دستمزد روزانه در تمامی مشاغل منتخب کشاورزي مردان وزنان نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش‌یافته است. با توجه به متوسط دستمزد مشاغل منتخب کشاورزي در استان‌های کشور در تابستان 1397 ، بالاترین دستمزد براي مردان مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان گیلان با دستمزد 1247603 ریال و پایین‌ترین دستمزد مربوط به کارگر "بیل‌زن باغ" در استان خراسان رضوي با دستمزد 350000، ریال بوده است.

با توجه به متوسط دستمزد مشاغل منتخب کشاورزي در استان‌های کشور در تابستان 1397 ،بالاترین دستمزد براي مردان مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان گیلان با دستمزد 1247603 ریال و پایین‌ترین دستمزد مربوط به کارگر "بیل‌زن باغ" در استان خراسان رضوي با دستمزد 350000، ریال بوده است. از سوي دیگر در تابستان 1397، بالاترین و پایین‌ترین دستمزد براي زنان در بین استان‌های کشور به ترتیب مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان گیلان با دستمزد 1084467 ریال و کارگر "میوه‌چین" در استان گلستان با دستمزد 285276ریال، بوده است. بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397،نشان می‌دهد بیشترین شکاف به‌مانند تابستان 1396 به کارگر "نشاکار" تعلق داشته است. از سوي دیگر کمترین شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397 ،به کارگر "وجین کار رو تنک کار" اختصاص داشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397، در تمامی مشاغل منتخب بخش کشاورزي در مناطق روستایی به‌جز کارگر "میوه‌چین"، نسبت به تابستان 1396 ،افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396 ،مربوط به کارگر "دروگر غلات"، بوده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر