736 میلیون نفر از مردم جهان در فقر شدید زندگی می کنند

چند درصد از ایران در فقر زندگی می کنند؟

تاريخ 1397/07/01 ساعت 12:10

نسبت سرانه فقر به عنوان 1.90 دلار در روز در ایران، در سال 2013 یک درصد از جمعیت و در سال 2014، دو درصد از جمعیت بوده است.

 تعداد افراد در فقر شدید در جنوب صحرای آفریقا همین طور رشد می کند، این در حالی است که در دیگر مناطق جهان میزان فقر رو به کاهش است. بانک جهانی گزارش جدیدی از میزان فقر در کشورهای مختلف را منتشر کرده است.

طبق این گزارش، در سطح جهان، میزان فقر شدید رو به کاهش است. گزارش جدید بانک جهانی نشان می دهد که تعداد افرادی که در فقر شدید به سر می برند –افرادی که با روزی کمتر از 1.90 دلار زندگی می کنند- از 1.9 میلیارد نفر در سال 1990 به حدود 736 میلیون نفر در سال 2015 رسیده است.

با این حال تعداد افرادی که در فقر شدید نزدگی می کنند در جنوب صحرای آفریقا همچنان رو به رشد است. این میان شامل بیش از نیمی از افراد در فقر شدید در سال 2015 می شود. پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2030 نزدیک به 9 نفر از هر 10 نفر جمعیتی که در فقر شدید به سر می برند در جنوب صحرای آفریقا زندگی کنند.

 

*در ایران چه خبر است؟

نسبت سرانه فقر به عنوان 1.90 دلار در روز در ایران، در سال 2013 یک درصد از جمعیت و در سال 2014، دو درصد از جمعیت بوده است.

درآمد سرانه ملی ایران با قیمت دلار امریکا، در سال 2016، 5470 و در سال 2017، 5400 دلار بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016، 13.4 درصد و در سال 2017 رقم 4.3 درصد را نشان می دهد.

 

 روند فقر، افرادی که کمتر از خط فقر بین المللی زندگی می کنند نشان می دهد که از سال 1990 از 3.2 میلیون نفر در فقر به 0.2 میلیون نفر رسیده است. خط فقر بین المللی 1.90 دلار در روز است.

 

آمار مربوط به مشارکت و کمک در کاهش فقر (1.90 دلار در روز) نشان می دهد که این شاخص رشد منفی 13.7 درصدی داشته است.

 

ضریب جینی ایران نشان می دهد که در سال 2015، رقم این شاخص 38.8 است. این در حالی است که در سال 2013 شاخص ضریب جینی 37.4 بود.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر