خدماتي كه دولت آمريكا به بخش خصوصي ارائه مي كند

آمريكا براي حمايت از توليد چه گام هايي بر مي دارد؟

تاريخ 1397/02/04 ساعت 17:34

سازمان های فدرال تقريباً هر ساله 255 ميليارد دلار برای خريد كالاها و خدمات از بخش خصوصي هزينه مي كنند

بسياری از كشورهای جهان ازجمله كشورهای درحال توسعه، به دنبال تقليد از موفقيت اقتصاد آمريكا هستند. آنها در انجام اين كار به جای آنچه به نظر سازوكارهای سنتي يا دولت محور جلوه مي كنند، برسازوكارهای بازارمحور تكيه مي كنند. سابقه حمايت دولت آمريكا از توليدات خود به 227 سال پيش بازمي گردد هنگامي كه الكساندر هميلتون به عنوان اولين وزير خزانه داری آمريكا سند مهمي تحت «گزارشي درباره توليدات صنعتي » را به كنگره ارائه داد. اين گزارش شامل تعرفه های حمايتي، محدوديت های صادراتي، يارانه های مستقيم دولت به صنايع مورد هدف، معافيت های مالياتي برای نهاده های توليدی و حمايت برای بهبود زيرساخت ها می شود.در واقع هميلتون معتقد بود كه كشور عقب افتاده ای مثل ايالات متحده در آن زمان باید از «صنایع نوزاد» حمایت کند و آن ها را در رقابت خارجی در امان نگهدارد تا زمانی که آن ها بتوانند روی پای خود بایستند.

دولت ايالات متحده به عنوان يک دولت كارآفرين، با سرمايه گذاری در نامطمئن ترين مرحله از چرخه نوآوری و با دادن سواری مجاني به كسبوكارها به منظور تسهيل ادامه مسيرشان از بخش خصوصي ريسکزدايي مي كند و پيشران اصلي رشد نوآوری محور است. به عبارتي ديگر دولت آمريكا در خلق و شکل دهی بازارها نقش کلیدی دارد. برای مثال ویژگی های کلیدی تلفن هوشمند آيفون كه مثال بارزی از شكوفا شدن كارآفرينان نخبه در زمان برچيدن دست دولت است، توسط دولت و يا منابع مالي آن صورت گرفته است.

در واقع در صورت عدم سرمايه گذاری های اجتماعي وسيع دولت ايالات متحده از قبيل اينترنت، جيپياس، صفحات لمسي و تكنولوژی های ديگر، خبری از محصولات مبتكرانه ای مانند آيفون نبود. دولت های ايالات متحده از طرق ديگر ازجمله حمايت های صادراتي، مالياتي، نجات بنگاه های بزرگ در هنگام ورشكستگي، نوسازی بافت شهری، ارائه خدمات مختلف به كسب وكارهای كوچک و انواع مختلف سرمايه گذاری های اجتماعي، از حوزه های منتخب توليدات و بنگاه های داخلي خود حمايت های هدفمند می کنند. درسال 2017 ايالات متحده آمريكا با توليد ناخالص داخلي واقعي حدود 17 تريليون دلار بزرگترين قدرت اقتصادی دنيا لقب گرفته است. سازمان های فدرال تقريباً هر ساله 255 ميليارد دلار برای خريد كالاها و خدمات از بخش خصوصي هزينه مي كنند. در سال مالي 2015 تعداد قراردادهای پيمانكاری دولتي در ايالات متحده بالغ بر3856354 مورد بود كه مبلغ اين قراردادها برابر با 439639 ميليارد دلار مي شود.

ايالت متحده آمريكا به صورت كلي از طريق سياست هاي تجاري، حمايت هاي دولت از توليدات داخلي، پرداخت يارانه به صنايع، كمك هاي مالي و اعتبارات مالياتي، سياست هاي مالياتي و... در راستاي حمايت از توليد در كشورش گام بر مي دارد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر