اول خودكفايي، اكنون صادرات گندم

تاريخ 1395/09/23 ساعت 10:55

سال 92، زماني که دولت يازدهم شروع به کار کرد، کل خريد تضميني گندم کشاورزان توسط دولت رقمي بالغ بر 4 ميليون و 600 هزار تن بود. سال 93 اين رقم به 6 ميليون و 800 هزار تن رسيد و در سال 94 دولت حدود 8 ميليون و 100 هزار تن از گندم توليدي کشاورزان را خريداري کرد. امسال ميزان خريد تضميني گندم به 11 ميليون و 500 هزار تن رسيده است.

علی قنبری

 با نگاهي به اين آمار مي توان دريافت که دولت يازدهم در هر سال بيش از 2 ميليون تن خريد تضميني گندم را افزايش داده است. اين رقم بسيار بزرگي است که از رکورد تاريخي توليد و خريد تضميني گندم خبر مي دهد. امسال با ياري خداوند و همت کشاورزان و حمايت جهاد کشاورزي از آن ها توانستيم فضايي را براي صادرات گندم نيز ايجاد کنيم. به طوري که اکنون امکان صادرات 3 ميليون تن گندم از کشور فراهم شده و دولت نيز اخيراً در اين زمينه گام مثبتي برداشته است.
    اما اين حجم بزرگ از توليد و خريد تضميني گندم زماني در کارنامه دولت خودنمايي مي کند که به ميزان پرداختي به کشاورزان و بازه زماني پرداخت اين وجه نيز توجه شود. دولت از ابتداي امسال براي خريد تضميني 11 ميليون و 500 هزار تن گندم بالغ بر 14 هزار و 700 ميليارد تومان به گندمکاران پرداخت کرده است. بازپرداخت اين مبلغ هنگفت در مدت زمان بسيار معقولي به کشاورزان انجام شد. ناگفته نماند که حجم کل گندم توليدي کشور در سال 1395 بيش از 14 ميليون تن بوده که 11 ميليون و 500 هزار تن به صورت تضميني خريده شده است. اين ميزان از توليد گندم در دهه اخير بي سابقه بود و يک نکته مهم در دل آن وجود دارد. اينکه در سال جاري افزايش توليد گندم بدون افزايش سطح زيرکشت محقق شد. جالب است که امسال حتي شاهد کاهش سطح زير کشت اين محصول نيز بوديم. به طوري که 600 الي 700 هزار هکتار از سطح زير کشت خارج شد. از طرف ديگر ميزان بارندگي سال جاري نسبت به سال گذشته تغيير نداشت اما بنا بر دلايلي افزايش توليد گندم در کشور رخ داد. مهمترين علت افزايش توليد گندم امسال اين بود که فرآيند کاشت، داشت و برداشت گندم بهبود و تکنولوژي هاي آبياري نيز ارتقا يافت. همچنين با همت جهاد کشاورزي و گندمکاران از کودهاي مناسب و به موقع استفاده شد. کار ارزشمندي که موجب تحير کشورهاي منطقه شده است. اميدواريم با لطفي که خداوند به ما دارد و همت کشاورزان و جهاد کشاورزي اين خودکفايي در سال هاي آتي حفظ شود و توسعه يابد. ايران در دولت اصلاحات يک بار به خودکفايي دست يافته بود اما متاسفانه به دليل عدم استمرار توليد گندم در دولت هاي نهم و دهم اين خودکفايي از دست رفت و مجبور شديم بخشي از نياز کشور را وارد کنيم. حتي در سال 92 ذخيره استراتژيک گندم در برخي از استانها کمتر از 30 روز بود اما امسال ذخاير گندم کشور براي 20 ماه نيز کفايت مي کند. برنامه اين است که سال ديگر نه تنها اين شرايط حفظ بلکه ارتقا نيز يابد تا روند مناسبي در توليد و خريد تضميني گندم داشته باشيم و در خصوص اين محصول استراتژيک خودکفايي را حفظ کنيم. گذشته از آن گام بزرگي در راستاي صادرات گندم برداريم تا شاهد اشتغالزايي، ارزآوري و ايجاد ارزش افزوده براي کشور باشيم. اکنون کشورهاي بسياري در منطقه خواهان خريد گندم مرغوب ايراني هستند. حتي اين محصول کشور از اروپا و کشورهايي نظير ايتاليا نيز مشتري دارد. چراکه کيفيت گندم ايراني بسيار خوب است و ما نيز درصدد حفظ خودکفايي و بهره وري از اين مزيت نسبي براي توسعه صادرات غيرنفتي کشور هستيم.

*کارشناس اقتصادی


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر