آمار کل " واردات از" کشور (کانادا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 21069080 مكمل غذايي 12,000 11,935,170,000 Rls. 284,171 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 28051200 کلسيم 2,200 8,341,872,000 Rls. 198,616 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 19 2,379,470,000 Rls. 56,654 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 15042000 چربي، روغن ماهي و اجزاء آن ها به غير از روغن جگر 1,520 1,308,188,442 Rls. 31,147 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 10 807,248,128 Rls. 19,220 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 20 776,231,040 Rls. 18,482 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کانادا 90189030 دستگاه دياليز 45 753,225,054 Rls. 17,934 $
مجموع کل
26,301,404,664 ريال
مجموع کل
626,224 دلار