آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,045 167,352,521,565 Rls. 3,984,583 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 4,800 40,546,312,800 Rls. 965,389 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29411090 ساير پني سيلين هاومشتقات آن هاداراي ساختاراسيد پني سيلانيک؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات، آموکسي سيلين تري هيدرات، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 524 35,017,398,304 Rls. 833,748 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,146 26,558,352,204 Rls. 632,342 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 4,000 23,600,000,000 Rls. 561,905 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29334910 ماده موثره مونته لوکاست 620 19,963,920,000 Rls. 250,331 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 1,480 19,453,850,150 Rls. 463,186 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30022000 واكسنها براي پزشكي 918 18,425,905,974 Rls. 438,712 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,463 17,053,296,960 Rls. 406,030 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 1,091 15,953,002,341 Rls. 379,834 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن 2,000 15,545,680,000 Rls. 370,135 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 21069080 مكمل غذايي 8,884 14,238,964,848 Rls. 339,023 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29349940 ـ ـ ـ پودر میکرونایز کتوکونازول/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 58 13,603,142,804 Rls. 232,917 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 5,500 13,201,125,000 Rls. 314,313 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 3,511 13,002,974,105 Rls. 309,595 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29321910 --- ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید 20,000 12,988,600,000 Rls. 309,253 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 300 9,103,050,000 Rls. 216,739 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 1,196 8,845,104,140 Rls. 210,598 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29359090 ـ ـ ـ سایر 50 7,803,491,532 Rls. 185,797 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 2,250 5,433,525,000 Rls. 129,370 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29339910 مبندازول 3,000 4,621,995,000 Rls. 110,048 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 3,300 4,594,097,850 Rls. 109,383 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29181510 سديم سيترات دي هيدرات گريد داروئي 3,000 4,098,773,000 Rls. 97,590 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 130 3,730,493,124 Rls. 88,821 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آن ها 200 3,543,140,000 Rls. 84,360 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 06021030 --- گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 4,485 3,434,880,000 Rls. 39,232 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آن ها 903 3,364,410,042 Rls. 80,105 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29221990 سايرآمينو الکلها بج زآن هاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند ا ترها و استرها آن ها، املاح اين محصولات..غير مذکور در جاي ديگر 2,030 3,321,339,854 Rls. 79,079 $
29 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 242 2,821,859,328 Rls. 67,187 $
30 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 1,035 2,778,693,983 Rls. 66,159 $
31 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,500 2,661,952,500 Rls. 63,379 $
32 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 500 2,610,480,000 Rls. 62,154 $
33 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332940 --- ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید 100 2,596,160,000 Rls. 61,813 $
34 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29333100 پيريدن و املاح آن 500 2,470,038,750 Rls. 58,810 $
35 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29333990 ـ ـ ـ سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 315 2,357,182,403 Rls. 56,123 $
36 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 04071112 تخم مرغ SPF 1,332 2,244,971,520 Rls. 53,451 $
37 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90275090 دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري 184 2,153,536,000 Rls. 51,275 $
38 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 1,000 2,122,819,000 Rls. 50,543 $
39 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 6,000 2,036,160,000 Rls. 48,481 $
40 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 225 2,028,998,400 Rls. 48,309 $
41 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 790 1,959,086,700 Rls. 46,645 $
42 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29280090 مشتقات آلي هيدآزين يا هيدروکسي آمين 3 1,927,741,440 Rls. 45,899 $
43 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 32064200 ليتو پون و ساير پيگمآن ها و فرآورده هاي آن 925 1,924,148,000 Rls. 45,813 $
44 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 47 1,888,640,000 Rls. 44,968 $
45 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 1,828,255,400 Rls. 43,530 $
46 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 623 1,758,777,882 Rls. 41,876 $
47 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29321990 ترکيبات داراي ساختاريک حلقه متراکم نشده )Unfused( فوران که درجاي ديگري مذکورنباشند 800 1,711,496,000 Rls. 40,750 $
48 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 500 1,706,625,000 Rls. 40,634 $
49 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 100 1,501,470,000 Rls. 35,749 $
50 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29224910 ديكلوفناك سديم 1,500 1,494,450,000 Rls. 35,582 $
51 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 780 1,473,228,320 Rls. 35,077 $
52 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29252910 متفورمين 5,000 1,434,420,000 Rls. 34,153 $
53 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29371990 ـ ـ ـ ساير 0 1,331,520,000 Rls. 31,703 $
54 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 299 1,314,255,000 Rls. 31,292 $
55 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 37 1,146,086,688 Rls. 27,288 $
56 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29239090 املاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 600 1,132,434,000 Rls. 26,963 $
57 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 70195900 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه، که در جاي ديگرذکرنشده. 824 1,116,022,720 Rls. 26,572 $
58 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 10 1,042,713,000 Rls. 24,826 $
59 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 450 1,042,528,480 Rls. 24,822 $
60 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 919 853,618,064 Rls. 20,324 $
61 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 100 849,300,000 Rls. 20,221 $
62 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29331990 ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور 150 816,270,000 Rls. 19,435 $
63 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 206 810,155,120 Rls. 19,290 $
64 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29372990 ـ ـ ـ ساير 5 769,503,375 Rls. 18,322 $
65 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده، ازچدن، اهن يافولاد 620 722,304,000 Rls. 17,198 $
66 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 121 708,475,136 Rls. 16,868 $
67 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 82074000 ا بزا ر براي قلاويز کردن ياحديده کردن. 1,751 699,143,661 Rls. 16,646 $
68 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 1,300 488,516,600 Rls. 11,631 $
69 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 600 448,624,050 Rls. 10,682 $
70 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 2,175 388,537,222 Rls. 9,251 $
71 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29121100 متانال (فرمالدئيد) 70 353,149,300 Rls. 8,408 $
72 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 292 326,799,279 Rls. 7,781 $
73 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 460 287,128,000 Rls. 6,836 $
74 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 110 209,284,800 Rls. 4,983 $
75 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 12 184,502,256 Rls. 4,393 $
76 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 375 182,400,000 Rls. 4,343 $
77 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 1 151,846,230 Rls. 3,615 $
78 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 1 138,843,900 Rls. 3,306 $
79 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 40169910 کيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) از كائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 235 138,484,528 Rls. 3,297 $
80 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 13 126,331,565 Rls. 3,008 $
81 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 142 119,280,000 Rls. 2,840 $
82 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 8 118,414,840 Rls. 2,819 $
83 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 79040000 ميله، پروفيل و مفتول، از روي 300 105,882,976 Rls. 2,521 $
84 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29332910 امپرازول 100 100,021,419 Rls. 2,381 $
85 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 250 97,497,500 Rls. 2,321 $
86 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 500 94,500,000 Rls. 2,250 $
87 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 45 61,271,259 Rls. 1,459 $
88 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 90 58,800,000 Rls. 1,400 $
89 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 190 58,235,000 Rls. 1,387 $
90 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84539000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، ساختن يا تعمير كردن مصنوعات از چرم، غير از چرخهاي دوزندگي 130 47,296,000 Rls. 1,126 $
91 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 32061990 ساير مواد رنگ كننده بر اساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 25 47,072,894 Rls. 1,121 $
92 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 25 47,072,894 Rls. 1,121 $
93 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 270 40,471,620 Rls. 964 $
94 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت حدا کثر 75 کيلوولت آمپر KVA 51 35,472,000 Rls. 845 $
95 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 85 34,440,000 Rls. 820 $
96 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 5 29,955,552 Rls. 713 $
97 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 148 29,400,000 Rls. 700 $
98 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 215 28,931,604 Rls. 689 $
99 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 604 28,350,000 Rls. 675 $
100 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 38019090 ـ ـ ـ ساير 700 21,620,480 Rls. 515 $
مجموع کل
596,873,300,235 ريال
مجموع کل
13,852,749 دلار