آمار کل " واردات از" کشور (ازبکستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,068,351 284,315,927,808 Rls. 6,769,428 $
2 1 1398 سرخس ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 3,268,000 45,989,677,719 Rls. 1,094,992 $
3 1 1398 منطقه ويژه سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 484,302 45,811,009,651 Rls. 1,090,739 $
4 1 1398 سرخس ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 2,141,950 23,092,552,592 Rls. 549,822 $
5 1 1398 سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 9,500 15,769,995,200 Rls. 375,476 $
6 1 1398 سرخس ازبکستان 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 209,000 7,547,771,352 Rls. 179,709 $
7 1 1398 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 115,000 5,090,502,600 Rls. 121,203 $
8 1 1398 سرخس ازبکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 60,000 3,311,172,000 Rls. 78,837 $
9 1 1398 سرخس ازبکستان 52041900 نخ از پنبه براي دوخت، داراي کمتراز 85% پنبه، آماده نشده براي خرده فروشي 19,990 2,650,936,208 Rls. 63,118 $
10 1 1398 سرخس ازبکستان 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 20,000 2,594,978,100 Rls. 61,785 $
مجموع کل
436,174,523,230 ريال
مجموع کل
10,385,109 دلار