آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 2,938,940 225,164,517,837 Rls. 5,361,059 $
2 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 835,150 54,588,315,776 Rls. 1,378,005 $
3 11 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 642,230 46,075,741,950 Rls. 1,097,043 $
4 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 565,840 41,931,639,120 Rls. 995,519 $
5 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 466,010 35,191,524,936 Rls. 837,893 $
6 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 426,200 30,665,673,390 Rls. 730,136 $
7 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01061390 سایر شترها 246,140 18,189,811,089 Rls. 433,090 $
8 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 137,010 9,781,789,440 Rls. 232,900 $
9 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 98,170 6,757,094,568 Rls. 160,883 $
10 6 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 75,770 5,634,823,950 Rls. 132,246 $
11 8 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 48,310 3,499,337,835 Rls. 83,317 $
12 11 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01061390 سایر شترها 42,150 3,010,774,500 Rls. 71,685 $
13 7 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 34,140 2,487,920,520 Rls. 59,236 $
14 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 54,000 2,147,106,409 Rls. 51,121 $
15 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01061390 سایر شترها 28,650 2,067,785,100 Rls. 49,233 $
16 5 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 11,960 924,179,100 Rls. 20,961 $
مجموع کل
488,118,035,520 ريال
مجموع کل
11,694,327 دلار