آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 103,686,480 4,820,359,356,356 Rls. 113,523,631 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 63,005,000 2,955,916,001,696 Rls. 70,378,948 $
3 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 60,610,000 2,840,876,176,000 Rls. 67,639,910 $
4 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 52,510,600 2,437,168,761,984 Rls. 57,912,039 $
5 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 41,280,000 1,874,018,958,584 Rls. 45,043,353 $
6 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,596,000 989,526,820,480 Rls. 3,315,152 $
7 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,004,000 858,902,313,440 Rls. 22,777,491 $
8 12 1397 چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 18,660,000 801,380,100,000 Rls. 19,080,480 $
9 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,289,000 790,010,829,400 Rls. 18,199,403 $
10 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,152,000 772,085,675,812 Rls. 18,382,992 $
11 5 1397 چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,000,000 707,000,000,000 Rls. 16,823,002 $
12 9 1397 چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,900,000 601,000,000,000 Rls. 14,309,524 $
13 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 11,660,000 526,148,487,627 Rls. 12,448,873 $
14 12 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 384,020 69,489,499,040 Rls. 1,654,511 $
15 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 263,452 48,104,073,474 Rls. 1,145,336 $
16 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 193,284 36,062,390,910 Rls. 909,174 $
17 11 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 73,400 13,380,447,040 Rls. 318,582 $
18 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 62,700 10,503,288,176 Rls. 250,078 $
19 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 64,319 10,443,951,020 Rls. 236,878 $
20 4 1397 چابهار هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 114,000 8,248,128,000 Rls. 193,800 $
21 7 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 37,790 7,829,496,234 Rls. 186,417 $
22 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 37,664 7,747,274,086 Rls. 88,818 $
23 5 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,036 7,268,025,996 Rls. 168,632 $
24 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 49,536 6,935,136,952 Rls. 190,587 $
25 8 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 38,860 6,383,970,128 Rls. 152,000 $
26 1 1397 چابهار هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 85,500 5,497,137,000 Rls. 145,350 $
27 1 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 19,000 3,173,760,000 Rls. 84,826 $
28 3 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 17,400 3,145,015,200 Rls. 74,881 $
29 10 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 21,110 3,007,873,750 Rls. 71,616 $
30 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 18,230 2,896,473,600 Rls. 68,964 $
31 2 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 27,000 514,917,060 Rls. 12,260 $
32 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,583 450,188,560 Rls. 10,719 $
33 4 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 19,800 384,341,485 Rls. 9,031 $
34 6 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 10,720 360,192,000 Rls. 8,576 $
35 9 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هند 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 77 13,446,191 Rls. 320 $
مجموع کل
21,226,232,507,281 ريال
مجموع کل
485,816,155 دلار