آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 قشم هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,160,000 252,418,560,000 Rls. 6,009,965 $
2 11 1397 قشم هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,680,000 81,645,120,000 Rls. 1,943,931 $
3 10 1397 قشم هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 480,000 25,097,760,000 Rls. 597,566 $
4 9 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 149,292 23,539,765,658 Rls. 500,328 $
5 12 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 80,000 17,145,537,416 Rls. 408,227 $
6 12 1397 قشم هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 39,011 15,000,128,000 Rls. 357,146 $
7 3 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 84,300 14,716,647,004 Rls. 349,664 $
8 8 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 97,000 14,280,192,000 Rls. 340,005 $
9 11 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 58,300 12,542,407,112 Rls. 298,628 $
10 7 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 55,652 11,144,862,462 Rls. 260,748 $
11 2 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 46,000 8,542,798,000 Rls. 203,400 $
12 5 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 35,000 6,688,500,000 Rls. 152,428 $
13 4 1397 قشم هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 21,500 3,391,944,000 Rls. 80,761 $
مجموع کل
486,154,221,652 ريال
مجموع کل
11,502,797 دلار