آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 600 9,793,188,800 Rls. 233,171 $
102 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 300 9,675,000,000 Rls. 230,357 $
103 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 3,000 9,450,312,000 Rls. 174,376 $
104 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335930 پودر ميكرونايزتري متوپريم 4,000 9,369,120,000 Rls. 223,074 $
105 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339996 فلوکونازول 1,600 9,180,400,000 Rls. 218,582 $
106 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 300 9,135,000,000 Rls. 217,500 $
107 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359090 سایر 77 9,117,236,800 Rls. 217,078 $
108 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,031 8,970,156,860 Rls. 213,575 $
109 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 300 8,914,500,000 Rls. 212,250 $
110 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29394990 سايرا فدرينها و املاح آن ها که در جاي ديگر مذکور نباشد. 5,000 8,897,000,000 Rls. 211,833 $
111 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 5 8,868,108,744 Rls. 211,145 $
112 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 63 8,432,727,000 Rls. 200,779 $
113 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 834 8,390,386,621 Rls. 199,771 $
114 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29146990 کينون ها )باستثناي آنتراکينون ) 200 8,329,440,000 Rls. 198,320 $
115 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 489 8,288,865,790 Rls. 197,354 $
116 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 950 8,240,801,700 Rls. 196,210 $
117 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335930 پودر ميكرونايزتري متوپريم 4,000 8,027,376,000 Rls. 191,128 $
118 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آن ها 3,097 7,750,586,272 Rls. 184,538 $
119 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 250 7,740,000,000 Rls. 184,286 $
120 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29213090 ساير 3,000 7,664,580,000 Rls. 182,490 $
121 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359040 فاموتیدین 2,000 7,658,600,000 Rls. 182,348 $
122 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 500 7,656,717,500 Rls. 182,303 $
123 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333100 پيريدن و املاح آن 50 7,640,500,000 Rls. 181,917 $
124 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 1,425 7,589,318,710 Rls. 180,698 $
125 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 31 7,438,938,000 Rls. 177,118 $
126 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 2,930 7,289,700,600 Rls. 173,564 $
127 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 3,418 7,218,009,384 Rls. 171,857 $
128 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359090 سایر 1,721 6,969,556,848 Rls. 165,942 $
129 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 1,440 6,968,016,000 Rls. 165,905 $
130 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 155 6,920,515,932 Rls. 164,774 $
131 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339996 فلوکونازول 1,160 6,890,112,000 Rls. 164,050 $
132 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 975 6,801,831,537 Rls. 161,948 $
133 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359090 سایر 3,520 6,798,326,000 Rls. 161,864 $
134 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 2 6,756,448,160 Rls. 55,579 $
135 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 310 6,692,385,000 Rls. 159,323 $
136 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29334910 ماده موثره مونته لوکاست 200 6,563,700,000 Rls. 156,279 $
137 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29321910 ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید 10,000 6,549,000,000 Rls. 155,929 $
138 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 6,375,600,000 Rls. 144,604 $
139 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,215 6,349,921,864 Rls. 151,189 $
140 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 31 6,311,359,800 Rls. 150,270 $
141 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359090 سایر 393 6,300,357,420 Rls. 150,009 $
142 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29334910 ماده موثره مونته لوکاست 200 6,279,000,000 Rls. 149,500 $
143 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332940 ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید 200 6,267,786,000 Rls. 149,233 $
144 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آن ها املاح مربوطه غير مذکور در جاي ديگر 2,500 6,258,000,000 Rls. 149,000 $
145 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29336920 لاموتريژين 2,000 6,219,600,000 Rls. 148,086 $
146 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 151 6,119,616,360 Rls. 134,769 $
147 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 50 6,106,800,000 Rls. 145,400 $
148 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29389000 ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند 50 6,066,088,000 Rls. 144,431 $
149 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 139 6,013,711,924 Rls. 143,183 $
150 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29321910 ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید 10,000 5,968,200,000 Rls. 142,100 $
151 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 4,400 5,947,560,000 Rls. 141,609 $
152 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 3,850 5,939,885,000 Rls. 141,426 $
153 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333990 سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 709 5,938,528,710 Rls. 139,425 $
154 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 3,186 5,833,742,292 Rls. 138,899 $
155 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 618 5,791,584,500 Rls. 137,895 $
156 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,781,600,000 Rls. 137,657 $
157 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32121000 ورقه هاي داغ زني 3,250 5,726,305,000 Rls. 136,341 $
158 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333990 سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 1,101 5,700,052,375 Rls. 135,715 $
159 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,000 5,672,700,000 Rls. 135,064 $
160 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339996 فلوکونازول 1,000 5,572,135,200 Rls. 132,670 $
161 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 150 5,567,848,800 Rls. 132,568 $
162 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 700 5,544,988,192 Rls. 132,024 $
163 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 190 5,509,880,000 Rls. 131,188 $
164 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225050 ماده موثره فنیل آفرین هیدروکراید 1,000 5,409,000,000 Rls. 128,786 $
165 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 5,211 5,334,242,135 Rls. 2,340 $
166 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,581 5,295,826,224 Rls. 126,091 $
167 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 770 5,283,008,000 Rls. 125,786 $
168 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29041000 مشتقاتي که تنها داراي گروه هاي سولفونه مي باشند، املاح وا سترهااتيليک ا نها 1,000 5,273,070,000 Rls. 122,345 $
169 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29415090 ساير اريترومايسين ومشتقات واملاح مربوط غير مذکور در جاي ديگر 2,000 5,250,960,000 Rls. 125,023 $
170 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,023 5,189,661,000 Rls. 123,563 $
171 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29225030 آلندرونيت سديم 800 5,127,834,000 Rls. 122,091 $
172 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29359090 سایر 3,000 5,123,535,654 Rls. 121,989 $
173 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,475 5,000,998,000 Rls. 119,071 $
174 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333970 آملوديپين 800 4,956,906,200 Rls. 118,022 $
175 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 32050000 لاكهاي رنگ كننده؛ فرآورده هاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس لاكهاي رنگ كننده مي باشند. 2,650 4,889,483,600 Rls. 116,416 $
176 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339994 سيكلوكسيب 439 4,862,991,770 Rls. 110,825 $
177 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 285 4,822,517,283 Rls. 50,490 $
178 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29333970 آملوديپين 837 4,807,657,483 Rls. 114,468 $
179 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335940 آزاتیوپورین/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 130 4,682,714,400 Rls. 111,493 $
180 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29372990 ساير 50 4,640,250,000 Rls. 110,482 $
181 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 251 4,599,045,000 Rls. 109,501 $
182 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين 605 4,595,552,000 Rls. 109,418 $
183 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 90330020 ساير ترموكوبلها 83 4,576,000,000 Rls. 108,952 $
184 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29224910 ديكلوفناك سديم 938 4,572,444,395 Rls. 108,868 $
185 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349925 پودرمیکرونایزکتوکونازول 1,500 4,563,016,000 Rls. 108,643 $
186 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,000 4,488,180,000 Rls. 106,861 $
187 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 854 4,486,188,887 Rls. 106,814 $
188 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 1,300 4,415,496,700 Rls. 105,130 $
189 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,050 4,350,412,305 Rls. 96,875 $
190 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29331990 ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور 1,100 4,315,850,000 Rls. 102,758 $
191 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 10 4,261,099,400 Rls. 101,455 $
192 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29335930 پودر ميكرونايزتري متوپريم 2,000 4,228,000,000 Rls. 100,667 $
193 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 422 4,090,593,900 Rls. 97,396 $
194 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349920 دیلتیازم هیدروکلراید/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 1,400 4,053,628,000 Rls. 96,515 $
195 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,179 4,034,892,187 Rls. 96,068 $
196 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 155 4,020,874,000 Rls. 95,460 $
197 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 4,000 3,989,680,000 Rls. 94,992 $
198 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29339996 فلوکونازول 600 3,977,440,461 Rls. 94,701 $
199 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 364 3,932,485,000 Rls. 93,631 $
200 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هند 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 50 3,926,736,000 Rls. 93,494 $
مجموع کل
621,227,583,679 ريال
مجموع کل
14,410,950 دلار