آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,235,358 787,117,111,594 Rls. 20,186,698 $
2 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 18,082,827 757,387,058,886 Rls. 17,788,600 $
3 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 15,258,279 635,905,095,962 Rls. 15,088,543 $
4 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,863,650 582,369,136,417 Rls. 13,865,934 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,642,242 355,979,109,712 Rls. 8,230,711 $
6 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 1,656,136 57,649,293,795 Rls. 1,513,480 $
7 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 1,322,245 50,041,525,113 Rls. 1,191,465 $
8 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 640,020 26,751,438,695 Rls. 634,970 $
9 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 566,064 23,053,972,982 Rls. 541,171 $
10 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 324,480 13,289,830,083 Rls. 306,522 $
11 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 233,442 8,549,771,800 Rls. 203,566 $
12 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20082000 آناناس، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 178,608 5,861,974,679 Rls. 154,997 $
13 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 87149910 شانژمان GEAR SYSTEM 3,891 602,870,678 Rls. 14,297 $
14 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 87149620 قامه chain wheel and crank براي دوچرخه 1,144 135,236,750 Rls. 3,207 $
15 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 87149400 ترمزها؛ همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس و ترمزتوپي و اجزاء و قطعات آن ها، براي چرخهاي پائي 184 35,938,552 Rls. 852 $
مجموع کل
3,304,729,365,698 ريال
مجموع کل
79,725,013 دلار